Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η αίσθηση της συναίσθησης χάθηκε εδώ και πολύ καιρό από την ανθρωπιά.
Το ένστικτο από την καρδιά έφυγε και τοποθετήθηκε ως αγκάθινο στεφάνι στα μυαλά.
Η ιδεολογία που διαφέρει από την Ορθή Θεολογία, έγινε θρησκεία του καθενός.

Οι εβραίοι παιδαγώγησαν ως "πρέπει" της ζωής του ανθρώπου τον φόβο της αμαρτίας και έτσι πέτυχαν τον θάνατο της αθάνατης ψυχής του ανθρώπου.
Αποτέλεσμα, οι Έλληνες τυφλοί πωλούν τις ψυχές των παιδιών τους ως σκλάβες των ιερέων, της γνώσης του θεού των παιδεραστών και κανιβάλων του βασιλέα τους Σολομώντα. Και αντί για στεφάνι του γάμου του ανθρώπου με τον Χριστό και την Αγιοσύνη Του, σήμερα τους μη εβραίους τους έχουν επάνω στον σταυρό.

Ενώ προσκυνούν στην εικόνα τον Χριστό, δεν βλέπουν οι τυφλοί οι Έλληνες πως σταυρώνουν τον κάθε τους εαυτό. Και έτσι ζουν οι ευσεβείς ισραηλίτες καλύτερα και πλουσιότερα, και οι Έλληνες ως νεκροί που περπατάνε επάνω στις ταφόπλακές τους και δεν το γνωρίζουν.

Αδέλφια μου Έλληνες.....όλοι πολεμάτε για μια ιδεολογία ακούγοντας τις κεφαλές και τις διαφορετικές ιδεολογίες των κεφαλών της Λερναίας Ύδρας. Και όσα τα κεφάλια, τόσες και οι μάζες των διαφορετικών ιδεολογιών που την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα διαμέλισαν σε σχίσματα, κόμματα και αιρέσεις.

Αδέλφια μου συνβαπτισμένοι, συμφάγοντες και συνπίνοντες ....
εγώ ο αέναος ηγούμενος και ευλογημένος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Ραφαήλ και Γαβριήλ, και την Παναγία Θεοτόκο μας και Αγία Ηγουμένη μας, να σας τα πω…

Αδέλφια μου, μη φοβάστε τον Θεόν.
Ούτε την οργή Του.
Μα την άπειρη και Ζωοποιό Αγάπη Του, που εσείς με την κακία σας και την πλάνη της πορνείας σας δολοφονείτε.

****
Σας καλώ εις Μιαν Στάνη και Μια Ποίμνη, ώστε να αναστήσουμε με την αγάπη μας και την μετάνοιά μας την Ανθρωπιά και την Βασιλεύουσα των Ουρανών στη γη Εκκλησία μας.
Μελετάτε το Άγιο Ευαγγέλιο μόνο στο αρχαίο κείμενο και όχι την μετάφραση.
Μελετάτε το Αθάνατο Πνεύμα μας και γνώσθε την Αγάπη, διότι η αγάπη εμάς των Ελλήνων είναι των ανθρώπων το μόνο φως.


ιωάννης βασιλεύς των πένητων Ελλήνων.Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΕΜΕΙΣ ή ΑΥΤΟΙ;

Υπάρχουν πολλοί ιερείς που λένε ότι "εκτός των εβραίων ο θεός...άλλος δεν υπάρχει".
Μα...αν ο Χριστός ήταν εβραίος δεν θα τον σταύρωναν, αυτός ο μαρτυρικός θάνατος ισχύει μόνο σε μη εβραίους.
Ο Χριστός όταν μίλησε στους εβραίους τους είπε : "οι γραφές ΣΑΣ,ο πατέρας ΣΑΣ".

Ο Χριστός είναι Αγάπη... τι σχέση έχει με τα παρακάτω, τα οποία υποστηρίζει η παράνομη επίσημη εκκλησία της Ελλάδος; ...σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους και τα έργα τους ομιλώ.

•SCHABBATH (145B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας".
• KERITHUTH (6B, σ.78). "Οι Εβραίοι ονομάζο­νται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω­ποι".
• ΜΑΚΚΟΤΗ (7Β). "Αθώος δολοφονίας, εφ' όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού".
• MIDRASCH TALPIOTH (225). "Οι Χριστιανοί επλάσθησαν δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε".
• ORACH CHAIIM (57, 6Α). "Πρέπει να λυπάται τους Χριστιανούς περισσότερον από τους ασθενείς χοί­ρους".
• SANHEDRIN (74B) TOS. "Η σεξουαλική συνουσί­α του Χριστιανού είναι ως η του κτήνους".
• KETHUBOTH (3B). "Το σπέρμα του Χριστιανού έ­χει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους".
• KIDDUSCHIM (68A). "Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων".
• ΕΜΕΚ HAMLELECH (23D). "Αι μη εβραϊκαί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θα­νάτου".
• ZOHAR (I, 131A). "Ο ειδωλολατρικός Λαός των Χριστιανών μολύνει τον κόσμον".
• SCHABBATH (116A) TOS. "Τα Ευαγγέλια ονομαζό­μενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία".
• SCHABBATH (116A). “Οι Ταλμουδισταί συμφω­νούν ότι τα βιβλία των Χριστιανών πρέπει να καίγωνται".
• GLULLIN (91Β). "Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπειαν, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη".
• IORE DEA (148, 5). "Εάν ο Χριστιανός δεν είναι πιστός, τότε δύνασαι να του αποστείλης δώρα".
• BABHA KAMA (113B). "Επιτρέπεται να εξαπατά τις τους Χριστιανούς".
• ZOHAR (I, 160A). "Οι Εβραίοι πρέπει πάντοτε να προσπαθούν να εξαπατούν τους Χριστιανούς".
• CHOSCHEN HAM (388, 15). "Φονεύσατε εκεί­νους, οι οποίοι έδωσαν τα χρήματα των Ισραηλιτών εις Χριστιανούς".
• CHOSCHEN HAM (425, 5). "Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Τοράχ, δέον να φονευθούν".
• HILKOTH TECH (11, 8). “Οι Χριστιανοί και οι άλλοι αρνούνται τον "Νόμον του Τοράχ".
• HILKOTH AKUM (Χ, 1). "Μη κάνεις συμφωνίας και μην επιδεικνύης κανέναν οίκτον προς τους Χριστια­νούς".
• IORE DEA (158, 2) HAG. "Φονεύσατε τους αρνη-σιθρήσκους, τους στραφέντας προς το Χριστιανικόν δόγμα".

"Τα λόγια των Ραβίνων είναι λόγια Θεού ζώ­ντος!" (BACHAIAD PENT FOLIO 201, COL.4).