Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Η έσχατη προδοσία των Ελλήνων

***
Η έσχατη προδοσία των Ελλήνων, από τους γενίτσαρους πόρνους παράνομους προδότες δεσποτάδες...

Χριστότις εστί η Ελλάδα… μα Όχι Αυτή η Ελλάδα... τούτου του πατριάρχη της Εκκλησίας των Ορθοδόξων Ελλήνων στην εικόνα...και στην Ουσία υποτακτικού των ραβίνων κανιβάλων και παιδεραστών.... και σταυρωτών του Ελληνικού Πνεύματος του Α και του Ω ..της Ειρήνης και της Αγάπης.

ιδού των Ελλήνων η μεγαλύτερη των αιώνων η Κατάρα....
ιδού ο δολοφόνος της Ελλάδος....

ιδού ποιο είναι το ευαγγέλιο του αδελφόθεου του ιερώνυμου..... και των ευσεβών υπουργών και βουλευτών της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ:


SANHEDRIN, 67A. Ό Ιησούς αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, στρατιώτου τινός".
• KALLAH, 1B (18B). "Νόθος συλληφθείς κατά την διάρκειαν εμμήνου ροής".
• SANHEDRIN, 67A. Ό κρεμασθείς την εσπέραν του Πάσχα".
• TOLDATH JESCHU. Γέννησις αναφερομένη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον.
• ABHODAH ZARAH 11. "Αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, Ρωμαίου στρατιώτου".
• SCHABBATH XIV. "Και πάλιν αναφέρεται ως υι­ός του Πανδίρα, του Ρωμαίου".
• SCHABBATH 104B. "Ωνομάσθη παράφρων και ου­δείς δίδει προσοχή εις τους παράφρονας".
• SANHEDRIN 43A. "Την εσπέραν του Πάσχα ού­τοι εκρέμασαν τον Ιησούν".
• TOLDOTH JESCHU. Ό Ιούδας και ο Ιησούς συ­νεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών".
• SANHEDRIN 103A. Ό υποδείξας την κατάπτωσιν της ηθικής και ο ατιμάσας τον εαυτόν του".
• SANHEDRIN, 107B. "Απεπλάνησεν, διέβρωσεν και κατέστρεμε το Ισραήλ".
• ZOHAR 111 (282). "Απέθανεν ως κτήνος και ετά­φη εις σωρόν ακαθαρσιών κτηνών".
• HILKOTH MELAKHIM. "Προσπάθησε να αποδεί­ξης ότι οι Χριστιανοί σφάλουν λατρεύοντες τον Ιησούν".
• ABHODAH ZARAH, 21A. "Η μνεία καν περί της λατρείας του Ιησού εις τους οίκους ανεπιθύμητος".
• ORACH CHAIIM, 113. "Απόφευγε να παρουσιάζε­σαι ότι τρέφεις σεβασμόν προς τον Ιησούν".
• IORE DEA, 150, 2. "Μην εμφανίζεσαι ότι σέβεσαι τον Ιησούν, έστω και εκ παραδρομής".
• ABHODAH ZARAH (6A). "Η ψευδής διδασκαλία περί λατρείας την πρώτην ημέραν του Σαββάτου". (Κυρι­ακή).

(6) Το Ταλμούδ περί των Χριστιανών (ένα πολύ μικρό μέρος αναγράφεται εδώ, ενώ οι οδηγίες εναντίον των χριστιανών είναι πάμπολλες)
• HILKOTH MAAKHALOTH. "Οι Χριστιανοί είναι ειδωλολάτραι. Μη σχετίζεσθε μετ' αυτών".
• ABHODAH ZARAH (22A). "Μη σχετίζεσθε μετά των ειδωλολατρών, διότι ούτοι κάνουν αιματοχυσίας".
• IORE DEA (153, 2). "Μη συναναστρέφεσθε μετά των Χριστιανών. Χύνουν αίμα αυτοί".
• ABHODAH ZARAH (25B). "Φυλάξου από τους Χριστιανούς, όταν πορεύεσαι εν τη ξένη μετ' αυτών".
• ORACH CHAIIM (20, 2). "Οι Χριστιανοί μεταμφι­έζονται διά να δολοφονούν τους Εβραίους".
• ABHODAH ZARAH (15B). "Ενθυμού, ότι οι Χρι­στιανοί έχουν σεξουαλικές σχέσεις μετά των ζώων".
• ABHODAH ZARAH (22Α). "Υποπτοι είναι οι Χρι­στιανοί της συνουσίας μετά των ζώων".
• SCHABBATH (145B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας".


πόσο ακάθαρτοι είναι σήμερα οι ιεράρχες;;;

όταν ορκίζουν ως Εκκλησία «αυτούς» να μας κυβερνούν;;;

αν είναι Έλληνες Ορθόδοξοι να τους δικάσουν, αν είναι εβραίοι, να ξυριστούν !

ιωάννης