Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ.

"Εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις αναστήσει Κύριος ο Θεός βασιλέα από πενίας και πορεύσεται εν δικαιοσύνη πολλή". ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

"...Έχει δε ούτος σημεία. Ο όνυξ του μεγάλου δακτύλου του δεξιού ποδός τήλωμα έχων... και σταυρούς προφυρούς έχων επί τας δύο ωμοπλάτας... το δε όνομα του βασιλέως κεκρυμμένον εν τοις έθνεσι..." ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΜΩΝ.

"... και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου και εκεί ευρήσετε άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάμενον εν κατηφεία πολλή (έσται λαμπρός το είδος, δίκαιος, ελεήμων, φορών πενιχρά, τη όψει αυστηρός και τη γνώμη πραϋς)• έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ• ανδρίζου Ιωάννη και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου ..." ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ